کی بسازه
 چگونه کار می‌کند؟

کی بسازه بر اساس سیستم برگزاری مناقصات در کشور عمل می‌کند اما به صورتی کاملا کاربر محور حتی برای کارهای کوچک

شیوه کار بدین‌صورت است که

  •   کارفرما یا فرد سفارش‌دهنده کار یا مصالح وارد سایت شده و در کار بسپار نوع خدمت موردنیاز خود را ثبت می‌کند.
  •    سپس کی بسازه برای تمامی افراد ثبت‌شده در آن حیطه کاری که در بانک فروشندگان و یا نیروی متخصص، ثبت‌نام کرده‌اند پیامی مبنی بر ثبت یک کار جدید می‌فرستد.
  •   فردی که تقاضا مطابق با حیطه کاری اوست در صورت تمایل پیامی مبنی بر آمادگی (قیمت پیشنهادی) به کاربسپار می‌فرستد.
  •  کاربسپار (شخص سفارش دهنده کار) بر اساس نیازها و سنجش ویترین و سابقه عملکرد فرد موردنظر یک نفر را برای انجام کار خود انتخاب می‌کند.

*در این بین کی بسازه با ثبت آرای مردم درباره فروشندگان یا نیروی متخصص در قسمت ارزشیابی به آن‌ها در انتخاب بهترین فرد کمک می‌کند. همچنین با در اختیار قرار دادن فضایی به‌عنوان ویترین به ارائه‌کنندگان خدمات به آن‌ها در ارائه بهتر خود به مردم کمک می‌کند